POLITYKA PRYWATNOŚCI

Klauzula informacyjna odnośnie danych osobowych

 

    Przetwarzanie danych osobowych klientów wynika z wymogów ustawowych i umownych.

    Administratorem Danych Osobowych jest USŁUGI TRANSPORTOWE MICHALSKI WALDEMAR 62-740 Tuliszków, ul. Słowackiego 12 , email: waldekmichalski1@wp.pl

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu przyjęcia i kompleksowej realizacji zlecenej usługi na podstawie zawartej umowy.

Dane osobowe klienta moą być przekazywane innym podmiotom w zw. z usługami świadczonymi przez Administratora na rzecz Klienta w szczególności:

- usługodawcą/podwykonawcą odpowiedzialnym za transport towarów,

- organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków ( Urząd Skarbowy, ZUZ, organy ścigania, itd.)

- podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatczneoraz świadczącym usługi z zakresu księgowośc, podatków lub innych usług doradczych.

    Dane Osobowe Klienta oraz dane osobowe przez niego przekazane przechowywane będą przez okres wymagany prawem oraz przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń mogących wyniknąć z realizacji umowy.

    Klient ma prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych; prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym); prawo do ograniczenia przetwarzania. Swoje żądania w tym zakresie klient może zgłaszać na piśmie kierowanym na adres Administratora Danych Osobowych lub w formie skanu pisma przesłanego poprzez wiadomość e-mail na adres e-mail Administratora Danych Osobowych.

    W odpowiedzi na żądanie osoby, której dane dotyczą, administrator powinien bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od otrzymania żądania – udzielić jej informacji o działaniach podjętych w związku z tym żądaniem. Administrator powinien zatem w terminie 1 miesiąca dokonać oceny zasadności żądania i je zrealizować (np. dokonać sprostowania danych) lub odmówić realizacji. Ze względu na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, jednomiesięczny termin można wydłużyć o dodatkowe dwa miesiące. Jeżeli w związku z żądaniem administrator nie podejmuje żadnych działań, to zobowiązany jest do niezwłocznego (najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania) poinformowania osoby, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem. Jeżeli żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, administrator może pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

    Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podstawa prawna:

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO), ustawa o ochronie danych osobowych

ZADAJ PYTANIE

TOP